Risiko og analyse

Her kan du lese om hvordan avkastning og risiko henger sammen og hva Monner gjør for å redusere risiko.

Risiko ved gjeldsbrevlån til bedrifter

Monner AS formidler gjeldsbrevlån mellom norske aksjeselskaper og privatpersoner og aksjeselskaper. Låneavtalen inngås mellom deg som långiver og bedriften som låntaker. Avtalen regulerer beløpet som er lånt ut, hvor lenge kapitalen skal være utlånt og hvilken rente, avkastning, som låntaker forplikter seg til å betale for lånet.

Ved å låne ut penger utsettes hele beløpet for tapsrisiko, ikke bare avkastningen. Du bør ikke låne ut mer enn du har råd til å tape. Selv om låntakeren tidligere har hatt betjeningsevne er dette ikke en garanti for at de vil fortsette å ha det i fremtiden.

Sikring av lån

Lånet kan være sikret eller usikret. Dersom lånet er sikret innebærer det at det for eksempel er en garantist som overtar låneforpliktelsen dersom låntaker ikke evner å betjene låneforpliktelsene.

Lånet kan også være sikret i eiendeler som for eksempel fast eiendom. Dersom låntaker misligholder lånet vil en sikkerhetsagent, på vegne av långiverne, realisere sikkerheten for å dekke hele eller deler av det utestående beløpet.

At et lån er sikret med pant innebærer ikke at långiver er garantert å få tilbake utlånt beløp. Pantet kan vise seg å være ukurant eller vanskelig å realisere til forventet verdi. Videre kan det ta lang tid og det kan påløpe eksterne kostnader i forbindelse med inndrivelsen som igjen kan føre til at faktisk tilbakebetalt beløp er et ubetydelig beløp.

Kredittvurdering ved lån

Monner AS sin jobb som plattform er å bistå bedrifter med vekstambisjoner å møte investorer som ønsker å støtte veksten. Monner stiller selvsagt krav til bedriftens økonomi og kredittverdighet. De kravene vi stiller er for å sikre en generelt høy standard hos låntakerne. Deretter er Monners oppgave å gi investorer god innsikt i bedriftens forutsetninger for å betale tilbake lånet. I visse tilfeller kan det være aktuelt med tilleggssikkerhet, men vi vil ikke be bedriftseieren om å pantsette huset sitt.

Monners oppgave er derfor ikke å fjerne all risiko, men å synliggjøre risikoen, slik at du som investor kan selv vurdere risikoen i forhold til avkastningen. Her følger 3 ting Monner gjør for at risikoen skal være tydelig og veldokumentert for deg som investerer.

1. Standard, ekstern kreditt-score

Det er ikke Monner selv som står for kreditt-scoringen av bedriftene som får søke om lån på plattformen. Experian, et av verden største kredittvurderingsbyråer, leverer en score som synliggjøres for deg som investor i lånsøkerens kredittrapport.

Kreditt-score fra Experian forteller om risikoen for at en bedrift ikke tilbakebetaler lånet. Hvilken rente bedriften bør betale henger sammen med denne risikoen, men andre forhold kan også spille inn.

2. Vi sjekker menneskene bak bedriften

En liten bedrift er bare så trygg som de menneskene som bidrar til verdiskapingen. Monner vurderer både ledelse og eiere. Monner kontrollerer at kravene er oppfylt, innhenter nødvendig dokumentasjon og tilrettelegger denne informasjonen for investorene.

3. Tilleggssikkerhet

Alle bedrifter som søker lån via Monner kan velge å stille tilleggssikkerhet. Dette kan enten være i form av en personlig kausjon fra ledelse og eiere, pant i eiendom, løsøre eller selskap, eller som selskapsgaranti fra et annet selskap med kapasitet til å stille slik garanti. Tilleggssikkerhet vi kunne gi låntaker lavere rente, og skape større trygghet for investorene.

Hva slags bedrifter kan låne gjennom Monner?

Monner henvender seg til små og mellomstore bedrifter som har behov for vekstfinansiering. En bedrift som skal låne penger må ha inntekter nok til å kunne tilbakebetale renter og avdrag samt alle sine andre løpende utgifter. Investorer er opptatt av at bedriftene de skal låne ut penger til har en sunn økonomi og evne til å betale tilbake lånet.

Monner er ikke en bank eller et finansieringsselskap, og har derfor ikke en egen kredittpolicy. For å sikre en generelt høy standard hos låntakerne følger vi likevel vår egen låneformidlingspolicy. Denne er utformet som et sett retningslinjer for bedrifter som ønsker å søke finansiering gjennom Monner.

På vegne av investorene stilles følgende overordnede krav til låntakere:

– De kan gjennom tidligere adferd vise til at de er i stand til å overholde sine forpliktelser og styre sin egen økonomi

– Ingen utestående betalingsanmerkninger/ inkassosaker eller andre misligholdte forpliktelser

– Et konkret formål med lånet som er forenlig med god forretningsskikk

Det er mange type bedrifter som passer for lånebasert crowdfunding, men felles for dem alle er at selskapet skal ha en positiv egenkapital, og en forventet kontantstrøm som kan betjene fremtidige renter og avdrag.

Lån hos Monner tilpasses bedriftens økonomiske situasjon. Lånekundene kan velge mellom fire forskjellige låneprodukter:

– Usikret vekstlån

– Sikret vekstlån

– Eiendomslån (ballonglån)

Usikret vekstlån:

Tilbys aksjeselskaper, foreninger og lag som kan vise til positiv økonomisk historikk, positiv fremtidig kontantstrøm og kompetente nøkkelpersoner.

Sikret vekstlån:

Tilbys aksjeselskaper, foreninger og lag som er relativt nyetablerte men har en god forretningside og en positiv kontantstrøm, dyktige nøkkelpersoner og mulighet til å stille kausjon eller pant som sikkerhet.

Eiendomslån (ballonglån):

Tilbys aksjeselskaper som ikke har driftsinntekter, men som har mulighet til å stille sikkerhet for lånet med pant innenfor 80% av markedsverdien til panteobjektet ved tilbakebetalingstidspunktet.